top of page

Авагддаг шүдэлбэр (Removable Partial Denture)

Метал тагнайтай болон хуванцар тагнайтай шүдэлбэрийн аль нэгийг сонгож хэрэглэх ба урт хугацаандаа метал тагнайтай шүдэлбэрийг зүүж хэрэглэх нь эдэлгээ сайтай, зажлалтын даралтыг зөв хуваарилах зэрэг давуу талтай. Шүдэлбэр хийлгэснээс хойш жил болгон тогтмол үзүүлж, хоршилтыг шалгуулж байх шаардлагатай бөгөөд шаардлагатай тохиолдолд засвар хийнэ.

Comments


bottom of page